T840T-COLORFUL

Số lượng ít nhất cần đặt: 10 cái/ sản phẩm
và tổng giá trị hóa đơn > 10 Triệu đồng
Đặc biệt giảm 5% cho hóa đơn > 30 triệu
Giá bán lẻ: 513.000 đồng
< không bao gồm chi phí vận chuyển >

Số lượng ít nhất cần đặt: 10 cái/ sản phẩm
và tổng giá trị hóa đơn > 10 Triệu đồng
Đặc biệt giảm 5% cho hóa đơn > 30 triệu
Giá bán lẻ: 513.000 đồng
< không bao gồm chi phí vận chuyển >

Sản phẩm khác